Search icon Hamburger icon menu

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form

Zoeken maar!

Close icon

Statuten

Pijl

Statuten  de acteursgilde vzw  O.N. 0842.937.324

HOOFDSTUK I. – De Vereniging

Art. 1. De vereniging draagt als naam: De Acteursgilde. Al de akten, facturen, aankondigingen, brieven, orders en andere stukken uitgaande van de vereniging vermelden haar naam, voorafgegaan of gevolgd door de woorden “vereniging zonder winstoogmerk” of door de afkorting “vzw”, met nauwkeurige aanwijzing van haar zetel.

Art. 2. De vereniging heeft haar maatschappelijke zetel te 2600, Antwerpen (Berchem), Generaal Capiaumontstraat 3, welke ressorteert onder het gerechtelijke arrondissement Antwerpen. De zetel van de vereniging mag worden overgebracht naar een ander adres binnen de landsgrenzen bij beslissing van de algemene vergadering, conform de procedures vereist voor een statutenwijziging.

Art. 3. De vereniging is opgericht voor onbepaalde duur.

HOOFDSTUK II. – Doel en activiteiten

Art. 4. De vereniging heeft tot doel het verdedigen en behartigen van de belangen van de acteurs en actrices, zowel individueel als collectief, op financieel, juridisch en sociaal vlak. De vereniging verenigt acteurs en actrices.

De vereniging heeft tot doel alle initiatieven te ontwikkelen die aansluiten bij de interesses en belangen van de acteurs/actrices met in het bijzonder: het vertegenwoordigen en verdedigen van de belangen van de acteurs/actrices in gesprekken en discussies of onderhandelingen met de overheid, met de omroepen, met de distributeurs, met de dienstenverdelers, met de productiehuizen, met de andere beroepsverenigingen, met beheersvennootschappen en met binnenlandse en buitenlandse partners, uitgevers, toekomstige partners…

Daarnaast kan de vereniging alle activiteiten ontplooien die rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen tot de verwezenlijking van voormelde ideële niet-winstgevende doelstellingen, met inbegrip van de bijkomstige commerciële en winstgevende activiteiten binnen de grenzen van wat wettelijk is toegelaten en waarvan de opbrengsten ten allen tijde volledig zullen worden bestemd voor de verwezenlijking van de ideële niet-winstgevende doelstellingen.

De vereniging kan om haar doel te verwezenlijken onroerende goederen verwerven en beheren.

HOOFDSTUK III. – Lidmaatschap

Art. 5. Het aantal leden is onbeperkt, maar moet minstens drie bedragen.

Art. 6. De oprichters zijn de eerste, stichtende, leden.

Art. 7 §1. Elke als acteur of actrice werkzame persoon kan als lid toetreden als hij/zij beantwoordt aan de voorwaarden zoals die door de Raad van Bestuur worden vastgelegd en na betaling van lidmaatschapsbijdrage die zal worden bepaald door de Raad van Bestuur en die maximum 250 euro zal bedragen.. De kandidatuur van een lid moet schriftelijk worden ingediend bij de Raad van Bestuur. Deze beslist autonoom over elk verzoek tot opneming bij volstrekte meerderheid van stemmen.

§2. Toegetreden leden onderschrijven de statuten van de vereniging en hebben dezelfde rechten en plichten als de stichtende leden, die in de wet en deze statuten worden beschreven. Zij hebben dus stemrecht in de Algemene Vergadering.

Art. 8. Leden kunnen zich op elk ogenblik uit de vereniging terugtrekken. Het ontslag dient schriftelijk of per e-mail aan de Raad van Bestuur te worden gemeld.

Art. 9. Leden die hun lidmaatschapsbijdrage, na behoorlijk in gebreke te zijn gesteld, niet binnen het lopende boekjaar betalen, worden geacht ontslagnemend te zijn.

Art. 10. §1. Als een lid in strijd handelt met de doelstellingen van de vereniging, kan diens lidmaatschap, op voorstel van het Bestuur of van minstens 1/5 van de leden worden beëindigd door een bijzonder besluit van de Algemene Vergadering.  De uitsluiting van een lid kan slechts worden uitgesproken met een 2/3 meerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden.

§2. Het lid waarvan de beëindiging van het lidmaatschap wordt voorgesteld, heeft het recht gehoord te worden.

Art. 11. §1. Geen enkel lid kan enige aanspraak laten gelden of uitoefenen op de activa van de vereniging op grond van de enkele hoedanigheid van lid.

§2. Deze uitsluiting van rechten op de activa geldt ten alle tijde: tijdens het lidmaatschap, bij beëindiging van het lidmaatschap om wat voor reden dan ook, bij ontbinding van de vereniging, enz.

HOOFDSTUK IV. – Algemene Vergadering

Art. 12. §1. De Algemene Vergadering bestaat uit alle leden van de vereniging. In gewone gevallen is er geen aanwezigheidsquorum vereist.

§2. Alle leden hebben gelijk stemrecht. Elk lid heeft een stem.

§3. Het is mogelijk om waarnemers toe te laten tot de Algemene Vergadering, omwille van hun deskundigheid. De waarnemers hebben geen stemrecht.

Art. 13. De volgende exclusieve bevoegdheden kunnen uitsluitend door de Algemene Vergadering uitgeoefend worden:

- de wijziging van de statuten;

- de benoeming en afzetting van de bestuurders;

- de benoeming en afzetting van de commissarissen en het bepalen van hun bezoldiging ingeval een bezoldiging wordt toegekend;

- de kwijting aan de bestuurders en de commissarissen;

- de goedkeuring van de begroting en van de rekening;

- de ontbinding van de vereniging;

- de uitsluiting van een lid;

- de omzetting van de vereniging in een vennootschap met sociaal oogmerk;

- alle gevallen waarin deze statuten het vereisen.

Alle andere bevoegdheden worden uitgeoefend door de Raad van Bestuur.

Art. 14. §1. De Algemene Vergadering moet minstens eenmaal per jaar bijeengeroepen worden voor het goedkeuren van de rekeningen van het afgelopen jaar en de begroting van het lopende jaar. De Algemene Vergadering spreekt zich eveneens jaarlijks uit over de kwijting van de bestuurders. Voorts kan de Algemene Vergadering bijeengeroepen worden door de Raad van Bestuur, telkens het doel of het belang van de vereniging dit vereist.

§2. De oproeping tot de Algemene Vergadering wordt in naam van de Raad van Bestuur door de Voorzitter van de Raad van Bestuur of door minstens 2 bestuurders uitgevoerd. De uitnodiging voor de Algemene Vergadering wordt minstens 8 dagen voorafgaand aan de datum van de Algemene Vergadering naar alle leden verstuurd per e-mail of per gewone post op het (mail)adres dat het lid daartoe laatst heeft opgegeven aan de vereniging. Aan de uitnodiging, die plaats, dag en uur van de Algemene Vergadering vermeldt, wordt eveneens een ontwerp van agenda toegevoegd. De agenda wordt vastgelegd door de Raad van Bestuur. Indien 1/20 van de leden verzoekt een punt op de agenda te plaatsen is de Raad van Bestuur hiertoe verplicht. Dit verzoek kan tot vlak voor aanvang van de algemene vergadering schriftelijk worden ingediend bij de Raad van Bestuur.

§3. Op verzoek van de Voorzitter of op verzoek van minstens twee bestuurders of op verzoek van 1/5 van de leden, moet de Raad van Bestuur voorzien in de bijeenroeping van de Algemene Vergadering. De uitnodiging van dergelijke Bijzondere Algemene Vergadering wordt minstens 21 dagen voorafgaand aan de datum van de bijeenkomst naar alle leden verstuurd per e-mail of per gewone post op het (mail)adres dat het lid daartoe laatst heeft opgegeven aan de vereniging.

Art. 15. §1 Beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden, behalve wanneer de wet of de statuten dit anders voorzien. Onthoudingen en ongeldige stemmen worden in gewone gevallen niet in de beoordeling meegerekend. ……

§2. Over een statutenwijziging kan de Algemene Vergadering alleen op geldige wijze beraadslagen en besluiten wanneer de wijzigingen uitdrukkelijk zijn vermeld in de oproeping en wanneer ten minste tweederden van de leden op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn.  Een wijziging kan alleen worden aangenomen met een meerderheid van tweederden van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen. Wanneer de wijziging evenwel betrekking heeft op het doel of de doeleinden waarvoor de vereniging is opgericht, kan zij alleen worden aangenomen met een meerderheid van viervijfden van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden. Ingeval op de eerste vergadering minder dan tweederden van de leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kan een tweede Algemene Vergadering worden bijeengeroepen die geldig kan beraadslagen en besluiten alsook de wijzigingen aannemen met de hogergenoemde meerderheden, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden. De tweede vergadering mag niet binnen 15 dagen volgende op de eerste vergadering worden gehouden. Onthoudingen en ongeldige stemmen gelden hierbij als tegenstem.

§3.  Tot vrijwillige ontbinding van de vereniging kan slechts besloten worden indien 2/3 van de leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn. De beslissing wordt geacht aanvaard te zijn indien ze wordt goedgekeurd door 4/5 van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde Werkende Leden. Onthoudingen en ongeldige stemmen gelden hierbij als tegenstem.

§4. Leden die niet op de vergadering aanwezig kunnen zijn, kunnen door andere leden worden vertegenwoordigd. Elk Lid kan maximaal 2 volmachten dragen.

§5. De stemming kan gebeuren door afroeping, door handopsteking of, indien gevraagd door minstens 1/3 van de leden die aanwezig of vertegenwoordigd zijn, door geheime stemming.

§6. Bij staking van de stemmen wordt het voorstel geacht verworpen te zijn.

Art. 16. Van elke Algemene Vergadering worden notulen opgemaakt en ondertekend door de voorzitter en een bestuurder van de vereniging. Deze notulen worden goedgekeurd door de Algemene Vergadering en bewaard in een notulenregister op de maatschappelijke zetel. Werkende Leden kunnen hun inzagerecht uitoefenen overeenkomstig de bij K.B. vastgelegde modaliteiten. Belanghebbende derden die de notulen wensen in te kijken dienen hieromtrent een schriftelijk verzoek te richten aan de Raad van Bestuur die beslist over hun inzagemogelijkheid.

HOOFDSTUK V. – Raad van Bestuur

Art. 17. §1. De vereniging wordt bestuurd door een Raad van Bestuur van ten minste drie personen.

De bestuurders worden benoemd onder de leden.

§2. De bestuurders worden benoemd door de Algemene Vergadering, bij gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden voor een termijn van drie jaar.

§3. De Raad van Bestuur kiest onder haar leden een voorzitter en ondervoorzitter en eventueel een secretaris en penningmeester die de taken zullen vervullen die horen bij deze functie zoals omschreven in deze statuten en ter gelegenheid van hun verkiezing. De Raad van Bestuur beslist eveneens over de afzetting uit deze functies. De functionarissen zelf kunnen hieruit vrijwillig ontslag indienen door een schriftelijk ontslag in te dienen bij de Raad van Bestuur. Dit ontslag gaat dan in vanaf de vervanging van deze functie. De functie gaat automatisch verloren indien het mandaat als bestuurder beëindigd wordt.

§4. De bestuurders kunnen te allen tijde worden ontslagen door de Algemene Vergadering die daarover beslist bij gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden. leder lid van de Raad van Bestuur kan zelf ook ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de Voorzitter van de Raad van Bestuur die de Raad van Bestuur hiervan onmiddellijk in kennis moet stellen. lndien de ontslagnemende bestuurder de Voorzitter is, moet deze diens ontslag schriftelijk richten op het adres van de maatschappelijke zetel ter attentie van de Raad van Bestuur.

§5. Bij vrijwillig ontslag van een bestuurder moet de Raad van Bestuur voorzien in de bijeenroeping van de Algemene Vergadering om het ontslag al dan niet te bekrachtigen en/of eventueel in de vervanging te voorzien. Het vrijwillig ontslag van een bestuurder gaat in vanaf bekrachtiging door de Algemene Vergadering of, indien het aantal bestuurders hierdoor onder het statutaire minimum is gedaald, nadat de Algemene Vergadering in de vervanging van de bestuurder heeft voorzien.

§6. Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd.

Art. 18. §1 De Raad van Bestuur vergadert na oproeping door de Voorzitter zo dikwijls als het belang van de vereniging het vereist, alsook binnen 14 dagen na een daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders. De oproepingsbrief bevat plaats, datum en uur van de vergadering.

§2. De Raad van Bestuur wordt voorgezeten door de Voorzitter, of bij diens afwezigheid door de Ondervoorzitter, resp. de Secretaris. Zo nodig kan ter vergadering een voorzitter ad hoc worden aangewezen voor de duur van die vergadering.

§3. De Raad van Bestuur kan slechts beraadslagen en besluiten, wanneer ten minste de helft van de bestuurders aanwezig is op de vergadering. De besluiten worden genomen bij eenvoudige meerderheid van stemmen van de aanwezige bestuurders. Onthoudingen en ongeldige stemmen worden niet in de beoordeling meegerekend. Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht verworpen te zijn.

§4. Van elke vergadering worden notulen opgemaakt en ondertekend door de Voorzitter en de Secretaris van de vereniging. Deze notulen worden goedgekeurd door de Raad van Bestuur en bewaard in een notulenregister op de maatschappelijke zetel. Leden kunnen hun inzagerecht uitoefenen overeenkomstig de bij K.B. vastgelegde modaliteiten.

Art. 19. §1. Indien een bestuurder, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheden van de Raad van Bestuur behoort, moet hij dit melden aan de andere bestuurders voor dat de Raad van Bestuur een besluit neemt.

§2. De bestuurder met een tegenstrijdig belang, verwijdert zich uit de vergadering en onthoudt zich van de beraadslaging en de stemming over de aangelegenheid waarop het betrekking heeft.

Art. 20. §1. De Raad van Bestuur is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking van het doel van de vereniging, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens artikel 4 van de wet van 27 juni 1921 en volgens de statuten de Algemene Vergadering exclusief bevoegd is.

§2. De Raad van Bestuur kan zijn bevoegdheid geheel of gedeeltelijk overdragen aan één of meer van haar leden-bestuurders of gewone leden, in het bijzonder wat betreft het dagelijks bestuur van de vereniging en het gebruik van de maatschappelijke handtekening aan dit bestuur verbonden.  Deze delegatie is op ieder moment herroepbaar. Deze overdracht kan evenwel geen betrekking hebben op het algemeen beleid van de vereniging of de algemene bestuursbevoegdheid van de Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur bepaalt de modaliteiten van deze overdracht schriftelijk middels een huishoudelijk reglement.

Art. 21. De Raad van Bestuur vertegenwoordigt als college de vereniging in alle handelingen in en buiten rechte. Hij vertegenwoordigt de vereniging door de meerderheid van zijn leden. Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de Raad van Bestuur als college, wordt de vereniging in en buiten rechte eveneens vertegenwoordigd door twee bestuurders, behoudens wanneer de Raad één afgevaardigde bestuurder wiens bevoegdheid hij vaststelt, daartoe heeft aangesteld.

Art. 22. De benoeming van de leden van de Raad van Bestuur en hun ambtsbeëindiging wordt openbaar gemaakt door neerlegging in het verenigingsdossier ter griffie van de rechtbank van koophandel en van een uittreksel daarvan bestemd om in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad te worden bekendgemaakt. Uit die stukken moet in ieder geval blijken of de personen die de vereniging vertegenwoordigen, de vereniging ieder afzonderlijk, gezamenlijk, dan wel als college verbinden alsook de omvang van hun bevoegdheden.

HOOFDSTUK VII. – Aansprakelijkheid

Art. 23. De bestuurders en dagelijks bestuurders zijn niet persoonlijk verbonden door de verbintenissen van de vereniging. Tegenover de vereniging en tegenover derden is hun verantwoordelijkheid beperkt tot de vervulling van de hun gegeven opdracht overeenkomstig het gemeen recht, het bepaalde in de wet en de statuten en zijn ze aansprakelijk voor tekortkomingen in hun (dagelijks) bestuur.

HOOFDSTUK VIII. – Financiering en boekhouding

Art. 24. De vereniging zal ondermeer worden gefinancierd door lidgelden van leden, subsidies, toelagen, giften, bijdragen, schenkingen, legaten en andere voorzieningen in laatste wilsbeschikkingen en testamenten, gegeven zowel om de algemene doeleinden van de vereniging te ondersteunen alsook ter ondersteuning van een specifiek project. Daarnaast kan de vereniging fondsen verwerven op elke andere wijze die niet in strijd is met de wet.

Art. 25. §1. Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december.

§2. De boekhouding wordt gevoerd overeenkomstig het bepaalde in artikel 17 van bovengenoemde wet en de daarop toepasselijke uitvoeringsbesluiten.

§3. De jaarrekening wordt neergelegd in een dossier gehouden op de griffie van de Rechtbank van Koophandel overeenkomstig het bepaalde in artikel 26novies van de bovengenoemde wet. Voor zover van toepassing wordt de jaarrekening neergelegd bij de Nationale Bank overeenkomstig het bepaalde in artikel 17, §6 van de bovengenoemde wet.

§4. De Raad van Bestuur legt de jaarrekening van het voorafgaande boekjaar alsook een voorstel van begroting ter goedkeuring voor aan de jaarlijkse Algemene Vergadering.

HOOFDSTUK IX. – Ontbinding

Art. 26. §1 De Algemene Vergadering zal worden samengeroepen ter bespreking van voorstellen m.b.t. de ontbinding voorgelegd door de Raad van Bestuur of door minimum 1/5 van alle leden. De samenroeping en agendering vinden plaats overeenkomstig het bepaalde in deze statuten.

§2. De beraadslaging en beslissing over de ontbinding respecteert het quorum en de meerderheid gesteld in deze statuten. Vanaf de beslissing tot ontbinding vermeldt de vereniging steeds dat zij “vereniging in vereffening” is overeenkomstig artikel 23 in bovengenoemde wet.

§3. Ingeval het voorstel tot ontbinding wordt goedgekeurd, benoemt de Algemene Vergadering een vereffenaar waarvan zij de opdracht zullen omschrijven.

§4. Ingeval van ontbinding en vereffening, beslist de buitengewone Algemene Vergadering over de bestemming van het vermogen van de vereniging dat moet worden toegekend aan een andere vereniging zonder winstoogmerk met gelijkaardig of aanverwant doel.

§5. Alle beslissingen betreffende de ontbinding, vereffeningsvoorwaarden, de benoeming en ambtsbeëindiging van de vereffenaars, de afsluiting van de vereffening en de bestemming van het actief worden neergelegd ter griffie en bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad overeenkomstig het bepaalde in artikel 23 en 26novies van de bovengenoemde wet en de uitvoeringsbesluiten daaromtrent.

Art. 27. Voor alles wat in deze statuten niet uitdrukkelijk is geregeld, blijft de wet van 27 juni 1921 en zijn wijzigingen.

Aldus opgemaakt en aangenomen op de algemene vergadering van 11 juni 2017, Te Gent.